سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > درباره ما 
درباره ما

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه

بحمدالله حوزه‌ علميه توانسته است نقطه اميدي براي ره‌جويان اسلام ناب محمدي صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و مکتب نوراني اهل بيت عصمت و طهارت عليهم‌السلام باشد و با الهام گرفتن و تأسي نمودن به آن انوار تابناك، جامعه را به سوي معارف اسلامي و مباني ديني و مذهب پر افتخار تشيع، هدايت نمايد.

حوزه‌هاي علميه، خصوصاً حوزه علميه قم، مفتخر است با محوريت مراجع عظام تقليد دامت‌برکاتهم و تحت نظارت و اشراف شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، همه زمينه‌هاي ممکن را در هموار ساختن مأموريت روحانيت به‌کار گرفته، و از فرصت‌هاي طلايي محصلين، طلاب و فضلاي حوزه، کمال استفاده را به‌عمل آورد.

نظام پر افتخار جمهوري اسلامي ايران به زعامت مقام معظم رهبري دامت‌برکاته، نعمت گران‌بهايي است که حوزه‌هاي علميه و روحانيت همراه با مردم شريف ايران به‌عنوان علت محدثه آن به‌شمار رفته و قطعاً حوزه‌هاي علميه با حفظ استقلال خود، بايد به‌عنوان علت مبقيه آن نيز، در حفاظت و حمايت از اين وديعه گران‌سنگ رهبر کبير انقلاب حضرت امام خميني قدس‌سره، با تمام وجود تلاش و برنامه‌ريزي نمايند.

بر اين اساس، رشد و تعالي و تحول در بدنه ساختاري حوزه علميه نيز مورد دقت بزرگان حوزه بوده و جهت روان‌سازي امور و تفکيک امور اجرايي و صفي از سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي ستادي، همت وافري شده است.

با عنايت به تحولات ساختاري صورت‌گرفته در تفکيک امور ستادي کلان از امور صفي و اجرايي، ضرورت ديده شد تا تمامي فضلا، اساتيد و طلاب حوزه علميه مقدسه قم، در جريان آن قرار گيرند، تا بتوانند حسب نياز و متناسب با آن، به واحد مربوطه مراجعه نمايند.

بر همين اساس، ابتدا اجمالي از ساختار و تشکيلات جديد حوزه‌هاي علميه و سپس تشکيلات مديريت حوزه علميه استان قم به همراه محل استقرار واحدها و تلفن تماس جهت اطلاع و بهره‌برداري، تقديم حضور مي‌گردد:

 

ساختار و تشکيلات جديد حوزه‌هاي علميه

 

الف) شوراي عالي حوزه‌‌هاي علميه

اين شورا، عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در حوزه‌هاي علميه مي‌باشد.

اعضاي محترم اين شورا به پيشنهاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم و با تأييد مراجع عظام و مقام معظم رهبري دامت‌برکاتهم انتخاب و منصوب مي‌شوند.

ب) مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه

اين مرکز به‌عنوان ستاد مرکزي اداره حوزه‌هاي علميه کشور، مأموريت سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي و نظارت بر حوزه‌هاي علميه را برعهده دارد.

مدير مرکز توسط اعضاي محترم شوراي عالي انتخاب و حکم ايشان توسط دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه صادر مي‌شود.

ج) شوراهاي استاني

در هر استان، جمعي از علما و بزرگان حوزه به‌عنوان «شوراي حوزه علميه استان» انتخاب و مسئوليت امور کلان حوزه استان را برعهده دارند.

حکم اعضاي اين شورا توسط مدير حوزه‌هاي علميه صادر مي‌شود.

د) مديريت حوزه‌هاي علميه استاني

در هر استان، مديريتي به‌عنوان «مديريت حوزه علميه استان» تشکيل شده و مسئوليت اداره و مديريت بر واحدها و مدارس و مراکز حوزوي آن استان را برعهده دارد.

حکم مدير هر استان، پس از انتخاب شوراي حوزه علميه استان و تأييد و تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، توسط مدير حوزه‌هاي علميه صادر مي‌شود.

آنچه تاکنون گفته شد، مربوط به ساختار کلان حوزه‌هاي علميه بود؛ در ادامه، با مديريت حوزه‌ علميه استان قم، وظايف و مأموريت‌ها، ساختار و تشکيلات اين مديريت آشنا خواهيد شد.

 

مديريت حوزه علميه rl

 

1. وظيفه مديريت حوزه علميه استان قم:

انجام کليه امور اداري، اجرايي، مديريتي و نظارتي مربوط به حوزه علميه استان قم و واحدهاي آموزشي، مدارس و مراکز وابسته به حوزه علميه (با حفظ اصل چابک‌سازي منطبق با مصوبات) و ارائه پيشنهادات برنامه‌اي به ستاد مرکزي را برعهده دارد.

بنابراين، طلاب، فضلا و محصلين حوزه علميه قم و هم‌چنين تمامي رده‌هاي آموزشي و مديريتي در حوزه علميه استان قم، امور اداري، علمي و آموزشي خود را از طريق اين مديريت، پي‌گيري خواهند نمود.

2. واحدهاي اصلي، وظايف، ساختار کلي و محل استقرار آن‌ها

واحدهاي اصلي مديريت حوزه علميه قم شامل: حوزه مديريت، معاونت‌هاي آموزش، پژوهش، تبليغ، تهذيب و امور واحدهاي آموزشي، مديريت‌هاي آمار و بررسي، امور طلاب و دانش‌آموختگان، اداري مالي و اداره برنامه‌ريزي و نظارت مي‌باشند، که به طور اختصار، به تفکيک، به اصلي‌ترين وظايف آن‌ها اشاره مي‌شود.

2-1. حوزه مديريت:

وظايف اصلي:

سامان‌دهي کليه امور مرتبط با مدير حوزه علميه استان قم، انجام امور دبيرخانه‌اي، امور فناوري اطلاعات، ارتباطات، تايپ و تکثير و انجام بازرسي‌هاي ويژه.

ساختار کلي:

دفتر مدير، امور برنامه‌ريزي و نظارت، دبيرخانه مرکزي، تايپ و تکثير، اداره فناوري اطلاعات، اداره ارتباطات، اداره بازرسي.

محل استقرار:

حوزه مديريت و واحدهاي آن در مکان‌هاي تعيين شده در طبقه دوم ساختمان دارالشفاء مستقر مي‌باشند.

2-2. معاونت آموزش

وظايف اصلي:

اجراي کليه امور مربوط به آموزش ، سنجش و پذيرش طلبه، نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي، ارزيابي آموزشي‌، برگزاري امتحانات کتبي و شفاهي، شناسايي و جذب اساتيد، ارزيابي علمي و مدارج علمي.

ساختار کلي

دفتر معاونت، اداره مدارج علمي، برنامه‌ريزي و نظارت، مديريت امور آموزشي، مديريت آموزش‌هاي تخصصي، اداره اساتيد، مديريت سنجش و پذيرش.

محل استقرار:

معاونت آموزش و واحدهاي آن در مکان‌هاي تعيين شده در طبقه اول ساختمان دارالشفاء مستقر مي‌باشند.

2-3. معاونت پژوهش

وظايف اصلي:

اجراي کليه امور مرتبط با پژوهش از قبيل:

ساماندهي واحدهاي پژوهشي مدارس، امور کتابخانه‌ها، نشريات، فعاليت‌هاي پژوهشي طلاب، خدمات پژوهشي طلاب و واحدهاي آموزشي پژوهشي، امور مرتبط با انجمن‌هاي علمي.

ساختار کلي:

دفتر معاونت، برنامه‌ريزي و نظارت، مديريت امور پژوهشي واحدهاي پژوهشي، مديريت امور پژوهشي طلاب، مديريت خدمات پژوهشي.

محل استقرار:

به طور موقت، مأموريت‌هاي اين معاونت، توسط معاونت پژوهش ستاد مرکزي پي‌گيري مي‌شود، که إن‌شاء‌الله پس از انتصاب معاون پژوهش مديريت حوزه علميه استان قم، مکاني مستقل تدارک و اطلاع‌رساني لازم انجام خواهد شد.

2-4. معاونت تبليغ

وظايف اصلي:

اجراي کليه امور مربوط به تبليغ استان قم از قبيل:

امکان‌سنجي و مکان‌يابي تبلبغ، شناسايي، جذب و اعزام مبلغ به شهرها و روستاهاي استان، پشتيباني مبلغان، آموزش‌هاي کاربردي به مبلغان و طلاب مدارس، همکاري با نهادها و سازمان‌ها و ساير فعاليت‌هاي تبليغي و ترويجي.

ساختار کلي:

دفتر معاونت، برنامه‌ريزي و نظارت، مديريت ‌اعزام و پشتيباني، مديريت هماهنگي و همکاري با نهادها و مديريت رسانه‌ها.

محل استقرار:

معاونت تبليغ و واحدهاي آن، فعلاً در طبقه اول مدرسه معصوميه (سلام‌الله‌عليها)، واقع در ابتداي بلوارامين، بلوار جمهوري اسلامي، مستقر مي‌باشند.

2-5. معاونت تهذيب

وظايف اصلي:

اجراي کليه امور مربوط به ارتقا و گسترش امور اخلاقي و مشاوره‌اي در واحدهاي حوزوي، اجراي برنامه‌هاي قرآني، فرهنگي و تربيتي، شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي حوزويان و برنامه‌ريزي براي رفع آسيب‌ها و….

ساختار کلي:‌

دفتر معاونت، برنامه‌ريزي و نظارت، مديريت امور اخلاقي و مشاوره، مديريت امور فرهنگي و خانواده و مديريت قرآن و عترت.

محل استقرار:

معاونت تهذيب و واحدهاي آن، در مکان‌هاي تعيين شده در طبقه سوم ساختمان دارالشفاء مستقر مي‌باشند.

2-6. معاونت امور واحدهاي آموزشي

وظايف اصلي:

اجراي کليه امور مربوط به جذب و سامان‌دهي کادر علمي و مديريتي واحدهاي حوزوي، تأسيس، توسعه و يا انحلال واحدهاي آموزشي، ايجاد هماهنگي بين واحدهاي آموزشي، مدارس و مراکز و….

ساختار کلي:

دفتر معاونت، برنامه‌ريزي و نظارت، مديريت تأمين کادر علمي ـ مديريتي مديريت تأسيس و توسعه و سامان‌دهي ارتباطات.

محل استقرار:

معاونت امور واحدهاي آموزشي و واحدهاي آن در مکان‌هاي تعيين شده در طبقه سوم ساختمان دارالشفاء مستقر مي‌باشند.

2-7. معاونت اداري مالي

وظايف اصلي:

انجام کليه امور اداري، مالي، عمراني، مديريت منابع انساني، امور حقوقي و پشتيباني (از قبيل خدمات عمومي و کارپردازي) واحدهاي حوزوي استان قم.

ساختار کلي:

دفتر مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت، اداره امور مالي و حقوقي، اداره منابع انساني، اداره پشتيباني و عمران، اداره تغذيه و اداره رفاه و بيمه.

محل استقرار:

مديريت اداري مالي و واحدهاي آن، در مکان‌هاي تعيين شده در طبقه دوم ساختمان دارالشفاء مستقر مي‌باشند.

2-8. مديريت آمار و بررسي

وظايف اصلي:

انجام امور مربوط به تحقيقات گزينش طلاب، گزينش کادر و نيروي انساني واحدها، و انجام مطالعات و آسيب شناسي حوزه و…

ساختار کلي:

دفتر مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت، اداره مطالعات و آمار، اداره گزينش، و اداره بررسي و حفاظت.

محل استقرار:

مديريت آمار و بررسي و واحدهاي آن، در مکان‌هاي تعيين شده در طبقه سوم ساختمان دارالشفاء مستقر مي‌باشند.

2-9. مديريت امور طلاب و دانش‌آموختگان

وظايف اصلي:‌

انجام کليه امور خدماتي، رفاهي، تسهيلاتي و مشاوره‌هاي حقوقي به طلاب و اساتيد؛ هم‌چنين شناسايي، استعداد‌سنجي، هدايت و ارزيابي دانش‌آموختگان، جهت معرفي به سازمان‌ها و نهادهاي متقاضي جذب و به‌کارگيري طلاب و فضلاي حوزه.

ساختار کلي:

دفتر مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت، اداره امور تسهيلاتي طلاب، اداره امور دانش‌آموختگان، اداره امور خدماتي طلاب، اداره ايثارگران، اردوها، دفتر امور اساتيد سطوح عالي.

محل استقرار:

مديريت امور طلاب و دانش‌آموختگان و واحدهاي آن، در مکان‌هاي تعيين‌شده در طبقه همکف ساختمان دارالشفاء مستقر مي‌باشند.

2-10. اداره برنامه‌ريزي و نظارت

وظايف اصلي:

انجام کليه امور مربوط به برنامه و بودجه، تخصيص اعتبارات، نظارت و ارزيابي عملکرد واحدهاي ستادي و صفي مديريت حوزه علميه قم، تهيه و تدوين ضوابط و مقررات اجرايي، کمک به استقرار تشکيلات و نقد، بررسي، تحليل و ارائه پيشنهادات اصلاحي و تکميلي در ارتباط با کليه ساختار‌ها و نظام‌هاي مستقر در مديريت حوزه علميه استان قم.

ساختار کلي:

دفتر اداره، واحد برنامه‌ و بودجه، واحد نظارت و ارزيابي، واحد تشکيلات و بهبود روش‌ها و مقررات.

محل استقرار:

اداره برنامه‌ريزي و نظارت مديريت حوزه علميه استان  قم، در بلوار نيايش، کوچه 3، فرعي دوم، پلاک 23 واقع شده و واحدهاي آن در مکان‌هاي تعيين‌شده مستقر مي‌باشند.